Thursday, October 21, 2010

PAGMAMAHAL

Pagmamahal ( A response to God's Love)
                      
Pagmamahal mo Panginoon
Wagas at kay dakila
Binibigyang kasiyahan naulila't mga dukha
Mga bisig Mo at ang banal Mong mukha
Walang hanggang pagmamahal ang sa ami'y ipinakita.

Paano ko maipadarama, ang pagmamahal sa iba?
Sa simpleng pagtuturo at paggabay sa mga bata.
Alam ko Panginoon, laging nariyan Ka.
Patuloy na nagmamatyag at kumakalinga.

Pagsubok man ay dumaan at lungkot ma'y maranasan
Patuloy kong aalalahanin, pagmamahal Mong walang hanggan.
Buong-pusong maglilingkod, di Ka iiwan.
Ipamamapuri ko ang Iyong kadakilaan at pangalan.

Sa mga pagkakataong ako'y nahihirapan
Ako nawa Poon ay laging gabayan,
Panghawakan Mo ako hanggang kasalukuyan
At huwag Mo akong hayaang kama'y Mo'y iwan,
Huwag Mo akong bitiwan. 

- by Maricel Ritual


(Maricel Ritual is a 23 year old catechist from the Diocese of Manila)

No comments:

The Road to New Friendships

by Febie Gonzales Columban Lay Missionary in Taiwan Good morning! These are two words that made a big difference in my missionary journe...